top of page
NOWE LOGO AGOGE

DEKLARACJA PRZYNALEŻNOŚCI

Wypełniając tą deklarację zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do grona członków Klubu Sportowego AGOGE. Niniejszym zobowiązuję się przestrzegać praw i obowiązków zapisanych w statucie klubu.*

*Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów związanych z promocją Klubu, w tym w szczególności na: fotorelacje w prasie, portalach i stronach internetowych, zamieszczanie w galeriach zdjęć, reprodukcje na: ulotkach, plakatach, zaproszeniach, naklejkach, bannerach, stronach internetowych, w galeriach zdjęć oraz wszelkich innych materiałach promocyjnych tu niewyszczególnionych. Zgoda na wykorzystanie wizerunku może zostać cofnięta wyłącznie w formie pisemnej i nie może dotyczyć materiałów już opublikowanych (wydrukowanych, czy opublikowanych w internecie). Przyjmuję do wiadomości, że uczestnictwo w działalności sportowej Klubu będzie możliwe po opłaceniu składki członkowskiej.

bottom of page